Gamiila (gamiila) wrote,
Gamiila
gamiila

  • Mood:
If you see this, post a poem in your own LJ.Sorting through the collection of poems in my memory, the one most insistent on being transcribed was this one, but it won't mean anything to you unless you read Dutch:

Iris

Ik ben geboren uit zonnegloren
En een zucht van de ziedende zee,
Die omhoog is gestegen, op wieken van regen,
Gezwollen van wanhoop en wee:
Mijn gewaad is doorweven met parels, die beven,
Als dauw aan de roos, die ontlook,
Wen de dagbruid zich baadt en voor 't schuchter gelaat
Een waaier van vlammen ontplook.

Met tranen in 't oog uit de diepte omhoog,
Buig ik ten kus naar beneden:
Mijn lichtende haren befloersen de baren
En mijn tranen lachen tevreden:
Want diep in zee, splijt de bedding in twee
Als mijn kus de golven doet gloren...
En de aarde is gekloofd en het lokkige hoofd
Van Zefier doemt lachend naar voren.
Hij lacht... en zijn zucht jaagt, mij arme, in de lucht,
En een boog van tintlende kleuren
Is mijn spoor, als ik wijk naar het droomerig rijk,
Waar ik eenzaam om Zefier kan treuren.
Hij mint me als ik hem..., maar zijn lach, zijn stem,
Zijn kus... is een zucht: wij zwerven
Omhoog, omlaag; wij willen gestaâg,
Maar wij kunnen nòch kussen, nòch sterven. -

De sterveling ziet mijn aanschijn niet,
Als ik uitschrei, hoog boven de wolken,
En de regenvlagen met ritselend klagen
Mijn onsterflijken weedom vertolken.
Dan drenkt mijn smart het dorstende hart
Van de bloem, die smacht naar mijn leed,
En met dankenden blik naar mij opziet, als ik
Van weedom het weenen vergeet.
En dán verschijn ik door 't nevelgordijn,
Dat mijn Zefier verscheurt, als hij vliegt -
Somber gekromd... tot de zonneschijn komt
En op 't rag mijner wieken zich wiegt.
Dan zegt op aarde, wie mij ontwaarde:
"De goudene Iris lacht!" ...
En stil oversprei ik de vale vallei
Met een gloed van zonnig smaragd. -

Mijn handen rusten op de uiterste kusten
Der aarde, als, in roerloos peinzen,
- Eén bonte gedachte - ik mijn liefde verwachte...
Die mij achter de zon zal doen deinzen.
'k Zie 's nachts door mijn armen de sterren zwermen
En het donzige wolkengewemel,
En de maan, die mij haat en zich koestert en baadt
In den zilveren lach van den hemel. -
Mijn pauwepronk... is de dos, dien mij schonk
De zon, om den sterfling te sparen,
Wien mijn lichtlooze blik zou bleken van schrik
En mijn droeve gestalte vervaren.
Nu omspan ik den trans met mijne armen van glans,
Tot mij lokt Zefier's wapprend gewaad,
En ik henenduister naar 't oord, waar de luister
Der lonkende zon mij verlaat. -

Ik ben geboren uit zonnegloren
En een vochtige zucht van de zee,
Die omhoog is gestegen, op wieken van regen,
Gezwollen van 't wereldsche wee. -
Mij is gemeenzaam, wie even eenzaam
Het leven verlangende slijt,
En die in tranen zijn vreugde zag tanen...
Doch liefelijk lacht, als hij lijdt!

-- Jacques Perk


And so, I'll post this one for those of you that don't:


Choosing to think of it

Today, ten thousand people will die
and their small replacements will bring joy
and this will make sense to someone
removed from any sense of loss.
I, too, will die a little and carry on,
doing some paperwork, driving myself
home. The sky is simply overcast,
nothing is any less than it was
yesterday or the day before. In short,
there's no reason or every reason
why I'm choosing to think of this now.
The short-lived holiness
true lovers know, making them unaccountable
except to spirit and themselves--suddenly
I want to be that insufferable and selfish,
that sharpened and tuned.
I'm going to think of what it means
to be an animal crossing a highway,
to be a human without a useful prayer
setting off on one of those journeys
we humans take. I don't expect anything
to change. I just want to be filled up
a little more with what exists,
tipped toward the laughter which understands
I'm nothing and all there is.
By evening, the promised storm
will arrive. A few in small boats
will be taken by surprise.
There will be survivors, and even they will die.

-- Stephen Dunn
Tags: memes
Subscribe

  • 50 Questions

    Gacked from chicklet73, the 50 Questions-meme: 1. Do you like blue cheese? Yummy. Blue cheese...::licks lips:: 2. Have you ever…

  • A meme wot I found on Wordpress

    It seems like everyone on my flist is participating in the FIRST meme, making me want to meme, too; but unfortunately, the questions in that…

  • Meme

    1. Leave a comment to this post - specifically saying that you would like a letter. 2. I will give you a letter. 3. Post the names of five fictional…

Comments for this post were disabled by the author